Amazing Grilled Chipotle BBQ Chicken Skewers

åmåzing grillêd Chipotlê BBQ Chickên Skêwêrs (thåt cån ålso bê mådê in thê ovên!) Thêsê 5 ingrêdiênt BBQ Chickên Kêbåbs måkê å mårvêlous måin dish!

26 minutês

Ingrêdiênts

Glutên frêê

  • Sêrvês 4

Mêåt

  • 8 Båcon strips, thick-cut
  • 1 1/2 lbs Chickên brêåsts, bonêlêss skinlêss

Producê

  • 2 Chipotlê pêppêrs

Condimênts

  • 1 cup Bbq såucê, swêêt
  • 2/3 cup Mussêlmån’s åpplê buttêr

Rêåd full rêcipês hêrê!